ZDen_Tech_AS_Porselen LITEPorselen og tilbehør  >  IPS Style


Produktnr. Navn
673338 IPS Style Ceram Add-On 20g BL
673328 IPS Style Ceram Add-On 20g Dentin
673329 IPS Style Ceram Add-On 690°C 20g
674603 IPS Style Ceram Add-On Incisal 20g
673354 IPS Style Ceram Basic Gingiva 20g BG34
679926 IPS Style Ceram Bleach Kit BL
673324 IPS Style Ceram Cer Transpa 20g ora-pink
673325 IPS Style Ceram Cerv Transpa 20g khaki
673326 IPS Style Ceram Cerv Transpa 20g orange
673323 IPS Style Ceram Cerv Transpa 20g yellow
673243 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g A1
673244 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g A2
673245 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g A3
673246 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g A3,5
673247 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g A4
673248 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g B1
673249 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g B2
673250 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g B3
673251 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g B4
673335 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g BL1/BL2
673336 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g BL3/BL4
673252 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g C1
673253 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g C2
673254 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g C3
673255 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g C4
673256 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g D2
673257 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g D3
673258 IPS Style Ceram Deep Dentin 20g D4
673275 IPS Style Ceram Dentin 100g A1
673276 IPS Style Ceram Dentin 100g A2
673277 IPS Style Ceram Dentin 100g A3
673278 IPS Style Ceram Dentin 100g A3,5
673279 IPS Style Ceram Dentin 100g A4
673280 IPS Style Ceram Dentin 100g B1
673281 IPS Style Ceram Dentin 100g B2
673282 IPS Style Ceram Dentin 100g B3
673283 IPS Style Ceram Dentin 100g B4
673339 IPS Style Ceram Dentin 100g BL1
673340 IPS Style Ceram Dentin 100g BL2
673341 IPS Style Ceram Dentin 100g BL3
673342 IPS Style Ceram Dentin 100g BL4
673284 IPS Style Ceram Dentin 100g C1
673285 IPS Style Ceram Dentin 100g C2
673286 IPS Style Ceram Dentin 100g C3
673287 IPS Style Ceram Dentin 100g C4
673288 IPS Style Ceram Dentin 100g D2
673289 IPS Style Ceram Dentin 100g D3
673290 IPS Style Ceram Dentin 100g D4
673259 IPS Style Ceram Dentin 20g A1
673260 IPS Style Ceram Dentin 20g A2