ZDen_Tech_AS_Porselen LITEPorselen og tilbehør  >  DD Contrast


Produktnr. Navn
DDDDCCBL DDDDCCBL DD contrast® color blue 4 g
DDDDCCCE DDDDCCCE DD contrast® color cervical 4 g
DDDDCCDG DDDDCCDG DD contrast® color dark gray 4 g
DDDDCCDB DDDDCCDB DD contrast® color debtin B 4 g
DDDDCCDA DDDDCCDA DD contrast® color dentin A 4 g
DDDDCCDC DDDDCCDC DD contrast® color dentin C 4 g
DDDDCCDD DDDDCCDD DD contrast® color dentin D 4 g
DDDDCCFI DDDDCCFI DD contrast® color fissure 4 g
DDDDCCHA DDDDCCHA DD contrast® color halo 4 g
DDDDCCLG DDDDCCLG DD contrast® color light gray 4 g
DDDDCCMC DDDDCCMC DD contrast® color mamelom corn 4 g
DDDDCCMM DDDDCCMM DD contrast® color mamelon maize 4 g
DDDDCCMP DDDDCCMP DD contrast® color mamelon pink 4 g
DDDDCCOR DDDDCCOR DD contrast® color orange 4 g
DDDDCCTR DDDDCCTR DD contrast® color traces 4 g
DDDDCCVA DDDDCCVA DD contrast® color vanilla 4 g
DDDDCCVI DDDDCCVI DD contrast® color violet 4 g
DDDDCCWH DDDDCCWH DD contrast® color white 4 g
DDDDCFP DDDDCFP DD contrast® firing paste 12 ml
DDDDCGC DDDDCGC DD contrast® glaze clear 4 g
DDDDCGCF DDDDCGCF DD contrast® glaze clear fluor 4 g
DDDDCSET DDDDCSET DD contrast® Komplett Set 18x Stains à 4 g, 11x Textures à 4 g, 2x Glazes à 4 g, 2x Liquids à 30 ml
DDDDCSLI DDDDCSLI DD contrast® standard liquid 30 ml
DDDDCTBD DDDDCTBD DD contrast® texture bleach dentin 4 g
DDDDCTCA DDDDCTCA DD contrast® texture caninus 4 g
DDDDCTCDA1 DDDDCTCDA1 DD contrast® texture chroma dentin A1 4 g
DDDDCTCDB4 DDDDCTCDB4 DD contrast® texture chroma dentin B4 4 g
DDDDCTE59 DDDDCTE59 DD contrast® texture enamel 59 4 g
DDDDCTEB DDDDCTEB DD contrast® texture enamel bleach 4 g
DDDDCTIL DDDDCTIL DD contrast® texture illusion 4 g
DDDDCTLI DDDDCTLI DD contrast® texture liquid 30 ml
DDDDCTMA DDDDCTMA DD contrast® texture mask 4 g
DDDDCTOB DDDDCTOB DD contrast® texture opal blue 4 g
DDDDCTRE DDDDCTRE DD contrast® texture retzius 4 g
DDDDCTTWF DDDDCTTWF DD contrast® texture transpa warm fluor 4 g